Recruitable Pro-EZ icon – silhouette of three figures, center one larger

Recruitable Pro-EZ icon - silhouette of three figures, center one larger